Vịt mỏ đốm – Chinese spot-billed duck

P5DA1478_L2048

Vịt mỏ đốm – Spot-billed duck, Xuân Thủy, 10/2018

Mô tả:

Vịt mỏ đốm có lông đan xen theo hình vảy toàn cơ thể. Khi bay, có thể quan sát rõ mảng xanh lá cây viền trắng xung quanh trên cánh tuy nhiên khi bơi chỉ nhìn thấy một sọc trắng phía ngoài cánh. Chúng có cổ dài và mỏ xanh đen với đầu mỏ màu vàng.

Description:

The spot-billed duck has a scaly patterned body. When it flies, it has a distinctive green speculum bordered by white in their wing however, only white stripe stands out when swimming. It has a long neck and a blackish blue bill with yellow tip.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

P5DA1454_L2048

Vịt mỏ đốm – Spot-billed duck, Xuân Thủy, 10/2018

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s