Choi choi nhỏ – Little Ringed Plover

P5DA3772_L640

Choi choi nhỏ – Little Ringed Plover, Xuân Thủy, 1/2018

The little ringed plover is small sized plover with short bill,  grey-brown back and wings,  white belly and breast. It has a brown cap, but during non breeding season it has not white forehead and black mask around the eyes .

Choi choi nhỏ là loài chim nhỏ trong họ Choi choi với mỏ ngắn, phần lưng và cánh màu xám nâu, bụng và ngực trắng. Chim có đỉnh đầu màu nâu nhưng ngoài mùa sinh sản chúng không có điểm trắng ở trước đầu và mảng đen xung quanh mắt.

P5DA3774_L640

Choi choi nhỏ – Little Ringed Plover, Xuân Thủy, 1/2018

P5DA3349_L640

Choi choi nhỏ – Little Ringed Plover, Xuân Thủy, 10/2018

P5DA3001_L640

Choi choi nhỏ – Little Ringed Plover, Xuân Thủy, 10/2018

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s