Sả vằn – Banded Kingfisher

T8C_0929_S640

Sả vằn (con trống) – Banded Kingfisher (male), Nam Cát Tiên, 4/2018

T8C_1121_S640

Sả vằn (con mái) – Banded Kingfisher (female), Nam Cát Tiên, 4/2018

Sả vằn là chim có kích thước trung bình trong họ Sả (khoảng 20 cm). Chim trống và chim mái rất khác nhau. Chim trống có thân trên rất nổi bật với sọc đen và xanh da trời, đỉnh đầu và lông quanh mặt mầu nâu. Chim mái có sọc nâu xen lẫn đen từ đầu xuống hết lưng. Cả chim trống và chim mái đều có mỏ lớn màu hông, thân dưới trắng và mào ngắn.

Banded kingfisher is medium sized bird in Kingfisher family (about 20 cm). Male and female look very different. The male has distinctive blue banding upperparts, blue crown and brown facial plumage. The female has rufous and black banding on the head and upperparts. Both sexes have a lagre pink bill, white underparts and a short crest.

 

 

One thought on “Sả vằn – Banded Kingfisher

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s