Sả vằn – Banded Kingfisher

P5DA0727_L2048
Sả vằn (con trống) – Banded Kingfisher (male), Nam Cát Tiên, 4/2018
P5DA0942_L2048
Sả vằn (con mái) – Banded Kingfisher (female), Nam Cát Tiên, 4/2018

Mô tả:

Sả vằn là chim có kích thước trung bình trong họ Sả (khoảng 20 cm). Chim trống và chim mái rất khác nhau. Chim trống có thân trên rất nổi bật với sọc đen và xanh da trời, đỉnh đầu và lông quanh mặt mầu nâu. Chim mái có sọc nâu xen lẫn đen từ đầu xuống hết lưng. Cả chim trống và chim mái đều có mỏ lớn màu hông, thân dưới trắng và mào ngắn.

Description:

Banded kingfisher is medium sized bird in Kingfisher family (about 20 cm). Male and female look very different. The male has distinctive blue banding upperparts, blue crown and brown facial plumage. The female has rufous and black banding on the head and upperparts. Both sexes have a lagre pink bill, white underparts and a short crest.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

P5DA0781_L2048
Sả vằn (con trống) – Banded Kingfisher (male), Nam Cát Tiên, 4/2018
P5DA0986_L2048
Sả vằn (con mái) – Banded Kingfisher (female), Nam Cát Tiên, 4/2018

One thought on “Sả vằn – Banded Kingfisher

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s