Đớp ruồi cổ hung – Rufous-gorgeted Flycatcher

P5DA6819_L2048
Đớp ruồi cổ hung (con mái) – Rufous-gorgeted flycatcher (female), Đà Lạt, 12/2018

Mô tả:

Đớp ruồi cổ hung là một loài có kích thước nhỏ trong họ đớp ruồi (khoảng 14 cm). Chim có mảng lông màu hung ở cổ rất nổi bật, ngực màu xám, thân trên màu nâu đập và thân dưới màu trắng xám. Chim trống có mặt đen xám và có mày mắt trắng ngắn.

Description:

Rufous-gorgeted flycatcher is a small sized species in flycatcher group (about 14 cm). It has a prominently rufous patch on their throat, grey breast, dark brown upperparts and whitish grey underparts. Male has blackish-grey face and short whitish eyebrow.

Clips:

Thông tin thú vị

Interesting facts:

Đớp ruồi cổ hung (con trống) – Rufous-gorgeted flycatcher (male), Fanxipan, 5/2022

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s