Chim Lam – Asian Fairy-bluebird

P5DA5192_L2048

Chim Lam (chim trống) – Asian Fairy-bluebird (male), Mã Đà, 4/2019

P5DA5083_L2048

Chim Lam (chim mái) – Asian Fairy-bluebird (female), Mã Đà, 4/2019

Mô tả:

Chim Lam là một trong hai loài trong họ chim Lam với chiều dài cơ thể khoảng 24 cm. Con trống lớn hơn một chút và có màu sáng hơn con mái với màu xanh da trời đậm ở thân thên và bao đuôi dưới, phần còn lại màu đen trong khi con mái toàn thân mầu xanh da trời nhạt với đuôi đen.

Description:

Asian Fairy-bluebird is one of two species in Irenidae group with length of approximately 24 cm. The male is litter bigger and brighter than female with deep rich blue upperparts and undertail-coverts, black in remaining parts while female is overall dull turquoise-blue with blackish tail.

Clips:

Thông tin thú vị

Interesting facts:

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s