Mammal Index

Danh sách thú (Mammal Index) sưu tập trong website:

 1. Cầy lỏn – Small asian mongoose, (Sơn Trà)
 2. Hoẵng Nam Bộ – Southern red muntjac, (Nam Cát Tiên)
 3. Khỉ đuôi lợn phương nam – Southern pig-tailed macaque, (Sơn Trà)
 4. Khỉ Mắc-ca Đông Dương – Indochinese rhesus macaque, (Sơn Trà)
 5. Sóc bông | Sóc bông xám | Sóc bụng đỏ
 6. Sóc lớn đen – Black giant squirrel, (Nam Cát Tiên)
 7. Voọc chà vá chân đen – Black-shanked douc, (Nam Cát Tiên)
 8. Voọc chà vá chân nâu – Red-shanked douc, (Sơn Trà)
 9. Voọc đầu vàng – Golden-headed langur, (Cát Bà)
 10. Voọc quần đùi trắng – Delacour’s langur, (Vân Long)
 11. Vượn đen má vàng – Yellow-cheeked gibbon (Nam Cát Tiên)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s