Mammal Index

Danh sách thú (Mammal Index) sưu tập trong website:

  1. Cầy lỏn – Small asian mongoose, (Sơn Trà)
  2. Hoẵng Nam Bộ – Southern red muntjac, (Nam Cát Tiên)
  3. Khỉ đuôi lợn phương nam – Southern pig-tailed macaque, (Sơn Trà)
  4. Khỉ Mắc-ca Đông Dương – Indochinese rhesus macaque, (Sơn Trà)
  5. Sóc bông | Sóc bông xám | Sóc bụng đỏ
  6. Sóc lớn đen – Black giant squirrel, (Nam Cát Tiên)
  7. Voọc chà vá chân đen – Black-shanked douc, (Nam Cát Tiên)
  8. Voọc chà vá chân nâu – Red-shanked douc, (Sơn Trà)
  9. Voọc đầu vàng – Golden-headed langur, (Cát Bà)
  10. Voọc quần đùi trắng – Delacour’s langur, (Vân Long)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s