Mammal Index

Danh sách thú (Mammal Index) sưu tập trong website:

 1. Cầy lỏn – Small asian mongoose
 2. Chồn bay Sunda – Sunda flying lemur

 3. Hoẵng Nam Bộ – Southern red muntjac
 4. Khỉ đuôi lợn phương nam – Southern pig-tailed macaque
 5. Khỉ Mắc-ca Đông Dương – Indochinese rhesus macaque
 6. Sóc bông | Sóc bông xám | Sóc bụng đỏ
 7. Sóc lớn đen – Black giant squirrel
 8. Voọc chà vá chân đen – Black-shanked douc
 9. Voọc chà vá chân nâu – Red-shanked douc
 10. Voọc đầu vàng – Golden-headed langur
 11. Voọc quần đùi trắng – Delacour’s langur
 12. Vượn đen má vàng – Yellow-cheeked gibbon

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s