Đớp ruồi Thiên đường Châu Á – Asian paradise flycatcher

P5DA5759_L640

Đớp ruồi Thiên đường Trung quốc (con trống) – Chinese paradise flycatcher (make),    Hanoi, 5/2019P5DA5783_L640

Đớp ruồi thiên đường Trung quốc (con  mái) – Chinese paradise flycatcher (female), Hanoi, 5/2019

Đớp ruồi thiên đường Trung quốc, một trong ba phân loài của Đớp ruồi thiên đường Châu Á, có kích thước tương đối lớn trong họ đớp ruồi (khoảng 22 cm không kể đuôi trung tâm rất dài tới 30 cm của con trống). Chim có đỉnh đầu đen, mặt và ngực màu xám với vòng mắt xanh, thân trên màu nâu hạt dẻ và thân dưới màu trắng.

Amur paradise flycatcher (or Chinese  paradise flycatcher) is one of  three subspecies of Asian paradise flycatcher who is relatively large sized in flycatcher family (about 22 cm, excluding elongated central tail of up to 30 cm of the male).  It has glossy black hood, grey face and breast with dark blue eyering, chestnut upperparts, and white underpart.

Continue reading

Đuôi đỏ núi đá trán xám – Daurian redstart

P5DA8417_L640

Đuôi đỏ núi đá trán xám (con mái) – Daurian redstart (female), Hà Nội, 12/2018

Đuôi đỏ núi đá trán xám là một loài có kích thước lớn trong nhóm đớp ruồi cựu thế giới (khoảng 15 cm). Chim trống và chim mái rất khác nhau. Chim trống ngoài mùa sinh sản có đỉnh đầu và gáy màu xám, mặt và cánh màu đen, thân dưới màu cam đậm trong khi chim mái có thân trên màu nâu, thân dưới màu nâu nhạt hơn và có vòng tròn mắt màu trắng. Cả chim trống và chim mái đầu có mảng trắng ở cánh.

Daurian redstart is large sized species in the old world flycatcher (about 15 cm).  Male and female are strongly sexually dimorphic. Male in non-breeding season has brownish-grey crown to nape, blackish face and wing, brownish orange underpart while female has brown above, paler brown underparts and whitish eye ring. Both sexes have broad white wing-patch.

Continue reading

Oanh đuôi nhọn lưng xanh – Red franked bluetail

P5DA9055_L640

Oanh đuôi nhọn lưng xanh (con mái) – Red franked bluetail (female), Hà Nội, 12/2018

Oanh đuôi nhọn lưng xanh có kích thước hơi nhỏ hơn so với các loài khác trong nhóm đớp ruồi (khoảng 13-14 cm). Cả con trống và con mái đều có cổ họng trắng, mỏ nhỏ màu đen, đuôi và phần trên đuôi màu xanh, hông da cam và phần thân dưới trắng xám. Chim trống khác chim mái ở phần thân trên màu xanh da trời đậm trong khi con mái màu nâu.

Red franked bluetail is slightly small size in flycatcher group (13-14 cm). The both sexes a white throat,  a small, thin black bill, a blue tail and rump, and orange-red flanks and greyish-white underparts. The male has dark blue upperparts, while female is plain brown upperparts.

Continue reading

Đớp ruồi xanh Hải Nam – Hainan Flycatcher

T8C_5287_L640

Đớp ruồi Hải Nam – Hainan Blue Flycatcher (Hanoi, 2018/09)

Đớp ruồi xanh Hải Nam (trống) có đầu và phần thân trên màu xanh đậm bao gồm cả phần ngoài của cánh và đuôi, lưng và ngực màu xanh tươi hơn trong khí con mái có đầu và phần trên màu nâu, họng và ngực màu hạt dẻ. Cả con trống và mái đầu có phần bụng trắng đến tận đuôi.

Hainan Flycatcher (male) has deep blue head and upper­parts, including edges of upperwing and tail, brighter blue on his back and chest while the female has brown head and upper-parts, chestnut throat and chest. Both sexes have white underparts and vent.

Continue reading

Đớp ruồi ngực nâu – Brown breasted flycatcher

T8C_4425_L640

Đớp ruồi ngực nâu – Brown breasted flycatcher, Hà Nội, 9/2018

Đớp ruồi ngực nâu là chim có kích thước trung bình trong nhóm đớp ruồi (khoảng 13 cm). Chim có đỉnh đầu, thân trên, ngực và sườn màu nâu xám, vòng mắt trong trắng với gốc mỏ dưới màu vàng nhạt và bụng và dưới đuôi màu trắng.

Brown breasted flycatcher is medium sized species in flycatcher group (about 13 cm). It has brown greyish crown, upperparts, breast and flank, white broad eye ring with pale yellowing lower mandible, and white belly and vent.

T8C_4135_L640

T8C_4735_L640

Đớp ruồi rừng ngực nâu – Brown-chested jungle flycatcher

T8C_5126_L640

Đớp ruồi rừng ngực nâu – Brown-chested jungle flycatcher, Hanoi, 9/2018

Đớp ruồi rừng ngực nâu là loài có kích thước tương tự như các loài đớp ruồi khác (khoảng 15 cm). Chim có đầu màu nâu, mỏ to với mỏ dưới nhạt màu hơn, thân trên màu nâu xám, cổ họng có đốm, ngực trên nâu nhạt và bụng màu trắng. Đớp ruồi rừng ngực nâu rất giống với đớp ruồi ngực nâu.

Brown-chested jungle flycatcher is similar size with other in flycatcher group (15 cm). It has a brown head, stout bill with pale yellow lower mandible,  grey brownish upperparts, mottled throat, dull brownish upper breast and whitish belly. It looks very similar to brown breast flycatcher.

Continue reading

Chìa vôi rừng – Forest Wagtail

P5DA0979_L640

Chìa vôi rừng – Forest wagtail, Hanoi, 4/2018

Chìa vôi rừng là chim có kích thước trung bình trong họ chìa vôi (khoảng 17 cm). Chim có mày trắng trên mắt, lưng và đỉnh đầu màu nâu pha xanh olive, cánh đen với hai sọc trắng đục và thân dưới trắng với hai sọc đen song song ngang ngực. Chìa vôi rừng có một thói quen đặc biệt là lắc đuôi ngang khi đứng. Chim trống và mái giống nhau.

Forest wagtail is a medium-sized bird in the wagtail family (17 cm). It has a white supercilium, olive brown back and crown, black wings with two yellowish white wing bars and white underparts with  double black breast band. It has a unique habit of wagging its tail sideways when it stands. Both sexes are similar.

Continue reading