Đớp ruồi xanh Hải Nam – Hainan Flycatcher

T8C_5287_L640

Đớp ruồi Hải Nam – Hainan Blue Flycatcher (Hanoi, 2018/09)

Đớp ruồi xanh Hải Nam (trống) có đầu và phần thân trên màu xanh đậm bao gồm cả phần ngoài của cánh và đuôi, lưng và ngực màu xanh tươi hơn trong khí con mái có đầu và phần trên màu nâu, họng và ngực màu hạt dẻ. Cả con trống và mái đầu có phần bụng trắng đến tận đuôi.

Hainan Flycatcher (male) has deep blue head and upper­parts, including edges of upperwing and tail, brighter blue on his back and chest while the female has brown head and upper-parts, chestnut throat and chest. Both sexes have white underparts and vent.

Continue reading

Đớp ruồi ngực nâu – Brown breasted flycatcher

T8C_4425_L640

Đớp ruồi ngực nâu – Brown breasted flycatcher, Hà Nội, 9/2018

Đớp ruồi ngực nâu là chim có kích thước trung bình trong nhóm đớp ruồi (khoảng 13 cm). Chim có đỉnh đầu, thân trên, ngực và sườn màu nâu xám, vòng mắt trong trắng với gốc mỏ dưới màu vàng nhạt và bụng và dưới đuôi màu trắng.

Brown breasted flycatcher is medium sized species in flycatcher group (about 13 cm). It has brown greyish crown, upperparts, breast and flank, white broad eye ring with pale yellowing lower mandible, and white belly and vent.

T8C_4135_L640

T8C_4735_L640

Đớp ruồi rừng ngực nâu – Brown-chested jungle flycatcher

T8C_5126_L640

Đớp ruồi rừng ngực nâu – Brown-chested jungle flycatcher, Hanoi, 9/2018

Đớp ruồi rừng ngực nâu là loài có kích thước tương tự như các loài đớp ruồi khác (khoảng 15 cm). Chim có đầu màu nâu, mỏ to với mỏ dưới nhạt màu hơn, thân trên màu nâu xám, cổ họng có đốm, ngực trên nâu nhạt và bụng màu trắng. Đớp ruồi rừng ngực nâu rất giống với đớp ruồi ngực nâu.

Brown-chested jungle flycatcher is similar size with other in flycatcher group (15 cm). It has a brown head, stout bill with pale yellow lower mandible,  grey brownish upperparts, mottled throat, dull brownish upper breast and whitish belly. It looks very similar to brown breast flycatcher.

Continue reading

Thiên đường đuôi phướn – Chinese paradise flycatcher

T8C_1643_L640-2

Thiên đường đuôi phướn Trung quốc (con mái) – Chinese paradise flycatcher (female), Hanoi, 5/2018

Thiên đường đuôi phướn Trung quốc, một trong ba phân loài của Thiên đường đuôi phướn Asian, có kích thước tương đối lớn trong họ đớp ruồi (khoảng 22 cm không kể đuôi trung tâm rất dài tới 30 cm của con trống). Chim có đỉnh đầu đen, mặt và ngực màu xám với vòng mắt trắng, thân trên màu nâu hạt dẻ và thân dưới màu trắng.

Amur paradise flycatcher (or Chinese  paradise flycatcher) is one of  three subspecies of Asian paradise flycatcher who is relatively large sized in flycatcher family (about 22 cm, excluding elongated central tail of up to 30 cm of the male).  It has glossy black hood, grey face and breast with white eyering, chestnut upperparts, and white underpart.

Continue reading

Chìa vôi rừng – Forest Wagtail

P5DA0979_L640

Chìa vôi rừng – Forest wagtail, Hanoi, 4/2018

Chìa vôi rừng là chim có kích thước trung bình trong họ chìa vôi (khoảng 17 cm). Chim có mày trắng trên mắt, lưng và đỉnh đầu màu nâu pha xanh olive, cánh đen với hai sọc trắng đục và thân dưới trắng với hai sọc đen song song ngang ngực. Chìa vôi rừng có một thói quen đặc biệt là lắc đuôi ngang khi đứng. Chim trống và mái giống nhau.

Forest wagtail is a medium-sized bird in the wagtail family (17 cm). It has a white supercilium, olive brown back and crown, black wings with two yellowish white wing bars and white underparts with  double black breast band. It has a unique habit of wagging its tail sideways when it stands. Both sexes are similar.

Continue reading

Đớp ruồi lưng xanh – Green backed flycatcher

P5DA5050_L640

Đớp ruồi lưng xanh (con trống) – Green backed flycatcher (male), Hanoi, 4/2018

Đớp ruồi lưng xanh là chim có kích thước trung bình trong họ đớp ruồi (khoảng 13 cm). Chim trống và chim mái rất khác nhau. Chim trống có lưng và đỉnh đầu xanh ô liu xám, lông mày và phần trên đuôi màu vàng, và mảng trắng trên cánh tối màu. Thân dưới chim trống (từ cổ họng đến phần dưới đuôi) màu vàng. Cả thân trên và thân dưới chim mái nhạt màu hơn chim trống, không có màu vàng trên đuôi và mảng trắng trên cánh.

Green backed flycatcher is common sized bird in flycatcher family (about 13 cm). Male and female are different. The male has greyish olive-green back and crown, yellow eyebrow and rump, and white patch on the dark wing. It’s undeparts (from throat to vent) are yellow. The female is duller in both upperparts and underpart with no yellow on rump or white wing-patch.

Continue reading

Sẻ bụi đen – Pied Bushchat

P5DA2442_L640-2

Sẻ bụi đen (con trống) – Pied Bushchat (male), Hanoi, 2/2018

Sẻ bụi đen là chim cỡ trung bình trong họ đớp ruồi (khoảng 13 cm). Chim trống và chim mái rất khác nhau. Chim trống (ngoài mùa sinh sản) có lông đen pha nâu với mảng trắng trên cánh, mông và bụng dưới đuôi. Chim mái có lông màu nâu và có sọc nhẹ.

Pied bushchat is medium size bird of flycatcher family (about 13 cm). The male and female are different. The male (in non-breeding season) has blackish fringed brownish plumage with white rump, wing patch and lower belly.  The female is drab brown and slightly streaked.

Continue reading