Khướu mỏ vẹt to – Rufous headed parrotbill

Khướu mỏ vẹt to – Rufous headed parrotbill, Mù Căng Chải, 10/2020

Description:

Rufous headed parrotbill is a large sized species in parrotbill group (about 20 cm). It has a distinctive rufous forehead and paler to crown, relatively large bill, brown upperparts and whitish underparts. Male and female are similar

Mô tả:

Khướu mỏ vẹt lớn là loài có kích thước lớn trong nhóm khướu mỏ vẹt (khoảng 20 cm). Chim có lông màu nâu sáng nổi bật trên trán, nhạt dần về phía đỉnh đầu, mỏ lớn, thân trên màu nâu và thân dưới màu trắng. Chim trống và mái giống nhau.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Khướu mỏ vẹt to – Rufous headed parrotbill, Mù Căng Chải, 10/2020
Khướu mỏ vẹt to – Rufous headed parrotbill, Mù Căng Chải, 10/2020

One thought on “Khướu mỏ vẹt to – Rufous headed parrotbill

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s