Hút mật đuôi xanh / Green-tailed sunbird

Hút mật đuôi xanh (con trống) / Green-tailed sunbird (male), Fanxipan, 3/2023
P5DA0766_L2048
Hút mật đuôi xanh (con mái) / Green-tailed sunbird (female), Fanxipan, 10/2019

Mô tả:

Hút mật đuôi xanh là loài có kích thước lớn trong nhóm hút mật (con trống khoảng 14 cm, con mái khoảng 10 cm). Tương tự như là các loài hút mật khác, con trống và con mái rất khác nhau. Chim trống có đỉnh đầu và phần trên đuôi màu xanh bóng đậm, thân trên màu xanh olive và thân dưới màu vàng sáng. Chim mái có đầu màu xám, thân trên màu xanh đậm hơn và thân dưới nhạt màu hơn.

Description:

Green-tailed sunbird is a large sized species in the sunbird group (male is about 14 cm, female is about 10cm). Similar to other sunbirds, male and female are very different. Male has iridescent dark green crown and upper tail, green olive upperparts and bright yellow underpart. Female has grey head, darker green in upperparts and paler in underparts.

Clips:

Thông tin thú vị:

Hút mật đuôi xanh là một trong 14 loài có thể quan sát được ở Việt Nam. Hút mật đuôi xanh phân bố ở vùng có cao độ lớn từ 1400-2800 m (chủ yếu quan sát được dãy núi cao của vùng Tây Bắc và Ngọc Linh). Hai phân loài tại hai khu vực này hơi khác nhau (ví dụ, phân loài ở Ngọc Linh (i) không có mảng màu đỏ ở thân dưới, (ii) thiếu dải màu nâu hạt dẻ ở vai)

Interesting facts:

Green-tailed sunbird is one of 14 species of which we can watch in Vietnam. It grows mainly in the high elevation regions from 1400-2800 m (popular in the West Tonkin and Ngọc Linh mountain). There are minor differences between two subspecies in these regions (such as (i) no scarlet on underpart and (ii) lack chestnut band on mantle in the subspecies on Ngoc Linh mountain).

Hút mật đuôi xanh (con trống) / Green-tailed sunbird (male), Fanxipan, 3/2023
P5DA4086_L2048
Hút mật đuôi xanh (con trống) / Green-tailed sunbird (male), Fanxipan, 10/2019
P5DA0115_L640
Hút mật đuôi xanh (con trống) / Green-tailed sunbird (male), Ngọc Linh, 10/2019

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s