Vượn đen má vàng – Yellow-cheeked gibbon

P5DA6083_L2048

Vượn đen má vàng (con đực) – Yellow-cheeked gibbon (male), Nam Cát Tiên, 4/2018

P5DA6173_L2048

Vượn đen má vàng (con mái) – Yellow-cheeked gibbon (female), Nam Cát Tiên, 4/2018

Vượn đen má vàng có lông màu vàng hung ngay khi sinh ra và sau đó chuyển sáng màu đen. Con đực sẽ giữ nguyên màu lông đen với má vàng rất dễ nhận biết. Con cái sẽ chuyển lại màu lông vàng khi đủ tuổi sinh sản, chỉ còn lại chỏm đầu màu đen.

The yellow-cheeked gibbon is born blond and later turns black. Males carry this colouring through their lifespan and have the distinguishing golden cheeks. Females turn back to blond at sexual maturity, keeping only a black cap on the top of their heads.

31337751_2129311487302884_2958303087560753152_nP5DA6189_S640-2

One thought on “Vượn đen má vàng – Yellow-cheeked gibbon

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s