Cò lửa lùn / Yellow bittern

Cò lửa lùn (trống) / Yellow bittern (male), Thanh Trì, 9/2020
Cò lửa lùn (con non) / Yellow Bittern (chick), Thanh Trì, 4/2022

Mô tả:

Cò lửa lùn là một trong những giống cò nhỏ nhất với chiều dài chỉ khoảng 35 cm. Con trống có đỉnh đầu màu xanh xám trong khi con mái có đỉnh đầu màu nâu. Khi bay, cả con trống và con mái đều có phần trên cánh trên màu da, phần dưới cánh trên  màutrắng tương phản với màu xanh xám của lông vũ và đuôi. Con non có các sọc đậm màu trên đỉnh đầu màu nâu và sọc đậm hơn ở phần thân dưới.

Description:

Yellow bittern is one of the smallest bittern with length of approximately 35 cm. The male has blue-grey crown while female has brown crown. In flight, Both have buff greater upperwing-coverts, plain whitish underwing-coverts contrast strongly with blue-grey flight-feathers and tail. Juvenile has bold dark streaks on brown crown and bolder dark streaking on underparts.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Cò lửa lùn (con non) / Yellow bittern (chick), Thanh Trì, 4/2022
P5DA8998_L2048
Cò lửa lùn (trống) / Yellow bittern (male), Vân Long, 12/2017
P5DA9507_L2048
Cò lửa lùn (trống) / Yellow bittern (male), Vân Long, 12/2017

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s