Sáo mỏ vàng – Great Myna

Sáo mỏ vàng – Great Myna, Hà Nội, 12/2021

Mô tả:

Sáo mỏ vàng là chim sáo có kích thước trung bình (khoảng 25 cm) với lông trước mặt dài ra tạo thành như cái mào đằng trước và có thể cong về phía sau. Chim có mỏ và chân đặc biệt nổi bật trên toàn bộ lông màu đen. Chim có sọc trắng trên cánh và thường dễ quan sát hơn khi bay.

Description:

Great Myna is medium sized myna (about 25 cm) with black forehead feathers elongated, forming frontal crest that may curl backwards. The bill and legs are distinctive yellow from it’s black plumage. It has a white streak in it’s black wing. and this is easier to see during fly.

Clips: N/A

Thông tin thú vị: N/A

Interesting facts: N/A

IMG_6419_L2048
Sáo mỏ vàng – Great Myna, Xuân Thủy, 7/2017

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s