Đớp ruồi trán đen – Small niltava

P5DA1418_L2048

Đớp ruồi trán đen (con trống) – Small niltava (male), Hà Nội, 12/2018

T8B_4146_L640

Đớp ruồi trán đen (con mái) – Small niltava (female), Hà Nội, 1/2018

Mô tả:

Đớp ruổi trán đen (khoảng 13 cm) chỉ bằng khoảng một nửa kích thước của đớp ruồi lớn. Chim trống và chim mái rất khác nhau. Chim trống có thân trên màu xanh da trời đậm với đỉnh đầu nhạt và sáng màu hơn. Chim mái có một mảng xanh da trời sáng trên cổ,  thân trên đồng nhất màu xám nâu và thân dưới màu xám nhạt.

Description:

Small niltava (13 cm) is about half size of large niltava (20 cm). The male and female are very different. The male has dark blue upperparts with lighter and brighter crown.  The female has a light blue neck patch, uniformly greyish brown upperparts and pale grey underparts.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Continue reading