Cà kheo Cánh đen – Black-Winged Stilt

P5DA6640_L2048

Cà kheo Cánh đen (chim mái) – Black-winged stilt (female), Thanh Trì, 9/2018

Mô tả:

Cà kheo cánh đen là loài chim nước (khoảng 37 cm) có chân rất dài, mỏ đen mỏng và thẳng. Chim có phần thân trên màu đen với cổ và đầu màu trắng. Chim trống và chim mái tương đối giống nhau nhưng chim mái có xu hướng thêm ít màu đen hơn trên cổ và đầu.

Description:

Black-winged stilt is long-legged wader (about 37 cm) with long thin, straight black bill. It has blackish upper-part with white neck and head, white under-part. Both sexes are similar but the female tends to have less black on head and neck.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

P5DA6660_L2048

Cà kheo Cánh đen  (con trống) – Black-winged stilt (male), Thanh Trì, 9/2018

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s