Chiền chiện bụng hung / Plain prinia

Chiền chiện bụng hung (ngoài mùa sinh sản) / Plain prinia (non-breeding season), Hà Nội, 2/2022

Mô tả:

Chiền chiện bụng hung là một loài chim nhỏ trong họ chiền chiện (khoảng 13 cm). Chim dễ nhận ra với có lông mày trắng và một sọc đen nhạt trên gần đỉnh đầu. Trong mùa không sinh sản, chim có phần thân dưới màu nâu nhạt/màu da và phần thân trên nâu đậm hơn. Chim có đuôi dài đặc biệt vào mùa đông. Chim đực và chim mái rất giống nhau.

Description:

Plain prinia is small warbler (approximately 13 cm). It has white supercilium and slightly dark streaking on crown . In non breeding season, it has whitish brown/buff under-part, and warmer brown upper-part. It has specially long tail in winter. The sexes are identical.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Chiền chiện bụng hung (ngoài mùa sinh sản) / Plain prinia (non-breeding season), Mã Đà, 2/2022
Chiền chiện bụng hung (ngoài mùa sinh sản) – Plain prinia (non-breeding season), Hà Nội, 2/2022
P5DA3229_L2048
Chiền chiện bụng hung (ngoài mùa sinh sản) – Plain prinia (non-breeding season), Hà Nội, 12/2017

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s