Đớp ruồi cằm đen – Fujian Niltava

 

P5DA8842_L640-2

Đớp ruồi cằm đen (con trống) – Fujian Niltava (male), Cúc Phương, 11/2018

P5DA0346_L640

Đớp ruồi cằm đen (con mái) – Fujian Niltava (female), Cúc Phương, 2017

Đớp ruồi cằm đen là chim đớp ruồi có kích thước lớn khoảng 18 cm. Chim trống và chim mái rất khác nhau. Chim máy có cánh và đuôi màu nâu đậm, một dải lông màu xanh da trời trên cổ và một dải lông trắng giữa phần ngực trên. Chim có cằm nâu nhạt và mỏ nhỏ màu đen.

Fujian Niltava is large sized flycatcher with length of approximately 18 cm. The sexes are very different.  The female has strongly rufescent wings and tail , blue neckpatch
and white patch on center of uppermost breast. It has buff chin and small black bill.

P5DA0377_L640

Đớp ruồi cằm đen (con mái) – Fujian Niltava (female), Cúc Phương, 2017

P5DA5210_L640

Đớp ruồi bụng hung (con trống) – Fujian Niltava (male), Hà Nội, 10/2018

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s