Đớp ruồi cằm đen – Fujian Niltava

P5DA0630_L2048
Đớp ruồi cằm đen (con trống) – Fujian Niltava (male), Thanh Trì, 12/2018
P5DA0346_L2048
Đớp ruồi cằm đen (con mái) – Fujian Niltava (female), Cúc Phương, 2017

Mô tả:

Đớp ruồi cằm đen là chim đớp ruồi có kích thước lớn khoảng 18 cm. Chim trống và chim mái rất khác nhau. Chim máy có cánh và đuôi màu nâu đậm, một dải lông màu xanh da trời trên cổ và một dải lông trắng giữa phần ngực trên. Chim có cằm nâu nhạt và mỏ nhỏ màu đen.

Description:

Fujian Niltava is large sized flycatcher with length of approximately 18 cm. The sexes are very different.  The female has strongly rufescent wings and tail , blue neckpatch
and white patch on center of uppermost breast. It has buff chin and small black bill.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Continue reading