Mi đầu đen – Black-headed Sibia

P5DA1637_L640

Mi đầu đen – Black-headed Sibia, Đà Lạt, 12/2018

Mi đầu đen là một loài có kích thước nhỏ hơn một chút so với nhóm khướu (khoảng 22 cm). Chim rất nổi bật với vành mắt trắng đứt quãng, đỉnh đầu đến gáy màu đen, thân trên màu xám với cánh và đuôi đen và thân dưới trắng. Chim trống và chim mái giống nhau.

Black-headed Sibia is a little smaller size species in laughingthrush group (about  22 cm). It has a distinctive broken white eyering, black crown to nape, grey upperparts with black wings and tail and white underparts.  Both sexes are similar.

P5DA1006_L640

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s