Trèo cây trán đen – Velvet-fronted nuthatch

P5DA1522_L2048

Trèo cây trán đen (con trống) – Velvet-fronted nuthatch (male), Yok Don, 2/2020

Mô tả:

Trèo cây trán đen là loài có kích thước trung bình trong nhóm trèo cây (khoảng 13 cm). Chim trống có trán đen, sọc mỏng sau mắt màu đen, mỏ đỏ sáng, thân trên màu xanh da trời tím và thân dưới màu trắng mờ. Chim mái giống chim trống nhưng không có sọc đen sau mắt.

Description:

Velvet-fronted nuthatch is medium sized species in nuthatch group (about 13 cm). Male has black forehead, narrow post-ocular stripe, bright red bill,  violet-blue upperparts and whitish underparts. Female is similar to male but post-ocular stripe.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

P5DA7693_L2048

Trèo cây trán đen (con trống) – Velvet-fronted nuthatch (male), Di Linh, 5/2019

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s