Cắt lưng hung / Common kestrel

Cắt lưng hung (con trống) / Common kestrel (male), Xuân Thủy, 11/2020
Cắt lưng hung (con mái) / Common kestrel (female), Đan Phượng, 3/2022

Mô tả:

Cắt lưng hung là loài có kích thước lớn trong nhóm cắt (khoảng 30 cm). Con trống có đầu xám với sọc đen mờ dưới mắt, lông bao đuôi trên và đuôi trên cũng màu xám, thân trên màu hung và thân dưới màu nâu nhạt với nhiều sọc đậm. Khi bay lông dưới cánh màu trắng với nhiều sọc đậm. Chim mái có đầu, lông bao đuôi trên và đuôi trên màu nâu ấm.

Description:

Common kestrel is a large sized species in falcon group (about 30 cm). The male has greyish head dark line behind eye, grey rump and uppertail, rufous upperparts and pale buffish underparts with dark streaks. In flight, underwing appears largely whitish with dark markings. Female has warm brown head, rump and uppertail.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Cắt lưng hung (con mái) / Common kestrel (female), Đan Phượng, 3/2022
Cắt lưng hung (con mái) / Common kestrel (female), Đan Phượng, 3/2022

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s