Chích hai vạch / Two-barred warbler

Chích hai vạch / Two-barred warbler, Măng Đen, 2/2022

Mô tả:

Chích hai vạch là loài có kích thước trung bình trong nhóm chích (about 12cm). Chim có mày mỏng vàng tới gốc mỏ, mỏ mỏng, sọc ngang mắt tối màu, hai sọc trên cánh, thân dưới màu trắng và chân nhạt màu.

Description:

Two-barred warbler is a medium species in the warbler group (about 12cm). It has a light yellowish supercilium reaches bill-base; thin bill, dark eyestripe in front of eye; two narrow wing-bars, whitish underparts and dull to dark legs and feet.

Clips

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Chích hai vạch / Two-barred warbler, Măng Đen, 2/2022

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s