Bách thanh đuôi dài – Long tailed shrike

P5DA4665_L2048
Bách thanh đuôi dài – Long-tailed shrike, Xuân Thủy, 11/2017

Mô tả:

Bách thanh đuôi dài có kích thước trung bình trong nhóm bách thanh (khoảng 25 cm). Chim có mảng đen lớn ngang mắt, cổ họng và ngực trên màu trắng, thân trên, sườn và lông bao đuôi màu nâu hạt dẻ, đuôi đen dài. Chim trống và chim mái giống nhau.

Description:

The long-tailed shrike is a typical medium shrike (about 25 cm). It has a prominent broad dark mask through the eye, white throat to upper breast, rufous-chestnut upperparts, frank and vent, and blackish long tail. Male and female are similar.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

IMG_6340_ES_1440
Bách thanh đuôi dài – Long-tailed shrike, Xuân Thủy, 11/2017
IMG_7047_ES_1440
Bách thanh đuôi dài – Long-tailed shrike, Xuân Thủy, 11/2017

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s