Gà tiền mặt đỏ – Germain’s peacock-pheasant

P5DA9600_L2048

Gà tiền mặt đỏ (con mái) – Germain’s peacock-pheasant (female), Nam Cát Tiên, 4/2018

Mô tả:

Gà tiền mặt đỏ là loài chim cỡ trung bình trong họ Trĩ (khoảng 50 cm). Con trống và con mái tương đối giống nhau nhưng con trống thường lớn hơn một chút. Chúng đều có bộ lông màu xám nâu với nhiều đốm xanh da trời, da mặt đỏ và không có mào. Đuôi của con mái thường ngắn hơn con trống.

Description:

Germain’s peacock-pheasant is medium bird in Phasianidae family (about 50 cm). Male looks similar to female but little bit bigger. They both has brownish dark plumage with greenish-blue eyespot on upperbody and upper-tail, and blood-red face with no crest. Female’s tail is slightly shorter than male’s one.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

P5DA9478_L2048

One thought on “Gà tiền mặt đỏ – Germain’s peacock-pheasant

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s