Gà tiền mặt đỏ – Germain’s peacock-pheasant

P5DA9600_L2048

Gà tiền mặt đỏ (con mái) – Germain’s peacock-pheasant (female), Nam Cát Tiên, 4/2018

Mô tả:

Gà tiền mặt đỏ là loài chim cỡ trung bình trong họ Trĩ (khoảng 50 cm). Con trống và con mái tương đối giống nhau nhưng con trống thường lớn hơn một chút. Chúng đều có bộ lông màu xám nâu với nhiều đốm xanh da trời, da mặt đỏ và không có mào. Đuôi của con mái thường ngắn hơn con trống.

Description:

Germain’s peacock-pheasant is medium bird in Phasianidae family (about 50 cm). Male looks similar to female but little bit bigger. They both has brownish dark plumage with greenish-blue eyespot on upperbody and upper-tail, and blood-red face with no crest. Female’s tail is slightly shorter than male’s one.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Continue reading

Gà lôi nước – Pheasant-tailed jacana

5D4A8957_L2048

Gà lôi nước – Pheasant-tailed jacana, Vân Long 09, 2017

Mô tả:

Gà lôi nước là thành viên trong họ chim lội nước có thể dễ dàng nhận ra với chân và móng rất lớn giúp chúng có thể đi trên những cây nổi trên mặt hồ nông. Mặc dù gà lôi nước có thể bơi nhưng chúng thường thích đi trên cây nổi hơn. Gà lôi nước có mảng lông phía sau cổ màu vàng sáng. Khi bay, cánh của chim có màu trắng.

Description:

Pheasant-tailed jacana is a member of the Jacanidae family of wading birds that are readily identifiable by their huge feet and claws that have adapted them well to walk on floating vegetation in shallow lakes. Even though the jacanids can swim, they prefer to walk on floating vegetation. On the nape of the neck of jacanids, there is a patch of brilliant, gleaming gold feathers. The wings are dazzlingly white in flight.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

Continue reading