Chào mào – Red-whiskered Bulbul,

IMG_5764_ES_1440

Chào mào – Red-whiskered Bulbul, Center of Hanoi, 05/2017

Red-whiskered Bulbul (Pycnonotus jocosus) gets its name from it’s red patch which is located below the eye. It has brown upper-parts and whitish underparts with buff flanks and a dark spur running onto the breast at shoulder level. It has a tall pointed black crest, red face patch and thin black moustachial line. The tail is long and brown with white terminal feather tips, but the vent area is red.

Chào mào má mỏ được đặt tên do mảng lông nhỏ màu đỏ dưới mắt. Chim có phần thân trên màu nâu và thân dưới trắng với dải đốm đen chạy trên ngực. Chim có một mào đen cao, dựng thẳng, mặt có một mảng lông đỏ, một dải lông màu đen mỏng dưới má, đuôi dài màu nâu với phần cuối lông đuôi màu trắng, lông sát hậu môn đỏ.

IMG_4961_ES_1440

T8A_4417_L640T8A_4401_S640T8A_4381_L640T8A_4374_L640

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s