Chào mào vàng mào đen – Black-crested Bulbul

P5DA8029_L640

Chào mào vàng mào đen – Black-crested Bulbul, Nam Cát Tiên, 4/2018

Chào mào vàng mào đen là loài chim có kích thước trung trong họ chào mào. Chim có đầu màu đen có mào dựng và có vòng trắng xung quanh mắt. Lông phần còn lại của cơ thể màu vàng với các tông màu khác nhau.

The black-crested bulbul (Pycnonotus flaviventris) is medium-sized member of the bulbul family. The bird’s head is black with permanently erected recurved crest and white rings around their eyes.  The rest of its body is different shades of yellow.

P5DA8005_L640

Chào mào vàng mào đen – Black-crested Bulbul, Nam Cát Tiên, 4/2018

T8A_3524_L640

Chào mào vàng mào đen – Black-crested Bulbul, Cúc Phương, 10/2017

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s