Đớp ruồi đầu xanh – Sapphire Flycatcher

P5DA4011_L2048

Đớp ruồi đầu xanh (con trống ngoài mùa sinh sản) – Sapphire Flycatcher (male in non-breeding season), Fanxipan, 10/2019

P5DA3984_L2048

Đớp ruồi đầu xanh (con mái) – Sapphire Flycatcher (female), Fanxipan, 10/2019

Mô tả:

Đớp ruồi đầu xanh là loài có kích thước nhỏ trong nhóm đớp ruồi (chỉ khoảng 11 cm). Chim trống và mái rất khác nhau. Chim trống trong mùa sinh sản có bộ lông phần lớn màu xanh da trời sáng với cổ và ngực màu cam, bụng và lông bao dưới đuôi màu trắng trong khi ngoài mùa sinh sản thì phần đầu và thân trên đổi thành màu nâu ấm. Chim mái tương đối giống chim trống ngoài mùa sinh sản nhưng có cánh và lông trên đuôi màu nâu.

Description:

Sapphire Flycatcher is small species in flycatcher group (about 11 cm). Male and female are different. Male in breeding season has mostly bright blue plumage with orange throat and breast and white belly and vent whereas in non-breeding season, it has warm brown head and upperparts. Female is similar to non-breeding male but rufous wing and upper-tail. 

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s