Vàng anh Trung Quốc – Black-naped Oriole

Vàng anh Trung quốc (chim non) – Black-naped Oriole ( juvenile), Hà Nội 12/2020

Mô tả:

Vàng anh Trung Quốc có mỏ khỏe màu phớt hông và một vạch đen nhỏ hẹp ngang mắt kéo đến sau cổ. Lông của chim chủ yếu màu vàng với lông cánh ngoài màu tối phần lông đuôi trên màu đen. Chim non có nhiều sọc ở thân dưới.

Description:

Black-naped Oriole has a strong pinkish bill and a short and narrow eye-stripe and joining at the back of the neck. It is general yellowish with dark outline wingbar and black upper tail.  The juvenile has a streaked underside.

Clips:

Thông tin thú vị:

Interesting facts:

T8A_4513_L640
Vàng anh Trung quốc (chim non) – Black-naped Oriole ( juvenile), Hà Nội 10/2017
T8A_4504_L640
Vàng anh Trung quốc (chim non) – Black-naped Oriole ( juvenile), Hà Nội 10/2017

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s